Διαβάστε από τον ακόλουθο σύνδεσμο τη γενική και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων: